PL | EN

logo

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ochrona danych osobowych Polfarmex S.A.

Ochrona i zachowanie poufności danych osobowych są dla Polfarmex S.A. z siedzibą w Kutnie, ul. Józefów 9, 99-300 Kutno, zwanej dalej: Polfarmex S.A., niezwykle ważne i chcemy, aby każda osoba, której dane przetwarzamy wiedziała, że stosujemy odpowiednie środki ochrony danych. Dlatego w związku wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Polfarmex S.A. m.in.:

 • powołała zgodnie z art. 37 RODO Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,
 • wdrożyła na podstawia art. 24 ust. 1 i 2 RODO dokumentację dotycząca ochrony danych osobowych tj.: Politykę Bezpieczeństwa, Procedury zarządzania systemem informatycznym.
 • Zastosowała środki ochrony bezpieczeństwa danych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt f RODO.

Celem wdrożenia ww. środków jest zapewnienie należytej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę jako administratora danych, a dotyczących m.in. Osób dokonujących zgłoszeń działań niepożądanych leków i produktów leczniczych, Współpracowników, Kontrahentów, Kandydatów do zatrudnienia i Pracowników Spółki.

Polfarmex S.A. przechowuje zebrane dane osobowe wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Jeśli okaże się, że dane osobowe muszą zostać przekazane poza obszar EOG zostaną zastosowane w zależności od potrzeby Standardowe klauzule umowne oraz Tarcza prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

 • rekrutacji i zatrudnienia,
 • współpracy i wymiany korespondencji,
 • dochodzenia roszczeń,
 • marketingu własnych produktów,
 • przyjmowania i rejestrowania zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego i przekazywania tych informacji do właściwego organu.

Dane mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w wyżej wymienionych celu, odbiorcą jest Europejska Agencja Leków.

Spółka przetwarza dane osobowe wyłącznie przez okres wskazany w przepisach prawa albo dopóki będą one niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Każda osoba, która uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt:

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

Inspektor Ochrony Danych:

Łukasz Jasiński, tel. +48 (22) 211 18 60, e-mail: iod@polfarmex.pl

Polfarmex S.A. z siedzibą w Kutnie, ul. Józefów 9, 99-300 Kutno, zwana dalej: Polfarmex S.A.