PL | EN

logo

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

autor: m.aksman informacje dodano: 2023-10-25 14:03:04

Zarząd spółki pod firmą „POLFARMEX” S.A. z siedzibą w Kutnie, ul. Józefów 9, 99-300 Kutno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204258, NIP 7750001711, REGON 610003466 (zwanej dalej jako: Spółka), działając na podstawie art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 08 listopada 2023 r., godzina 11 w siedzibie Spółki w Kutnie przy ul. Józefów 9.

Porządek obrad planowanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest następujący:

  1. Otwarcie Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
  3. Sporządzenie listy obecności uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na ustanowienie przez Spółkę odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców  KRS pod nr KRS 0000374001, REGON 142739519 na nieruchomości gruntowej położonej w Kutnie przy ul. Oporowskiej, obręb 2 Grunwald, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1K/00038931/2- ograniczając zakres jej wykonywania do działki ewidencyjnej nr 20/9;
  6. Zamknięcie obrad.

Marek Wośko, Prezes Zarządu

STARSZE WIADOMOŚCI